Chùa Huệ Quang - Phóng sanh thả cá bên dòng suối quanh chùa