Tinh tấn
Có 4 lý do chúng ta phải Tinh tấn:
1- không biết mình chết lúc nào
2- không biết mình chứng đắc lúc nào
3-cơ hội gặp được chánh pháp cực kì khó
4- điều kiện chứng đắc không phải lúc nào cũng có.
Được làm người có dễ đâu
Được làm người rồi khó sống lâu trên đời
Được nghe chánh pháp tuyệt vời
Được vui gặp Phật ra đời khó thay!
nguồn: Sư Toại Khanh